Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden,

De voorwaarden,
De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als "je of u of uw ") worden geplaatst bij Parketenmeer.nl, hierna aangeduid als "Parketenmeer.nl”,"ons" of "wij", via de Parketenmeer.nl website, de mobiele website of een mobiel toestel, via de telefoon  (gezamenlijk aangeduid als “Parketenmeer.nl").

Door gebruik te maken van Parketenmeer.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID .
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Parketenmeer.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Parketenmeer.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Parketenmeer.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN .
2.1 Alle aanbiedingen van Parketenmeer.nl zijn vrijblijvend en Parketenmeer.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Parketenmeer.nl. Parketenmeer.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Parketenmeer.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. RECLAMES & AANSPRAKELIJKHEID
3.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dient u binnen 48 uur te melden via [email protected] . Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Parketenmeer.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op Parketenmeer.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

3.2 Producten waarbij in de omschrijving staat aangegeven dat het z.g. opmaat gemaakt of bederfelijk waar en daardoor kwetsbaar en/of speciaal bestelde artikelen zijn uitgesloten van het retourrecht en kunnen derhalve op geen enkele wijze retour worden genomen. 
Eventuele problemen zullen wij zo spoedig mogelijk, in overleg met u oplossen. Indien gebreken niet binnen 48 uur zijn gemeld is het niet meer mogelijk om beschadigde of niet geleverde artikelen op Parketenmeer.nl te verhalen.

3.3 Voor gebruik van uw product dient u de gebruiksaanwijzing goed door te nemen. Deze staat meestal op het product zelf, in een aantal gevallen is deze los bijgevoegd.

3.4 Indien u een product voor de eerste keer gaat gebruiken raden wij u aan om dit eerst uit te proberen op een onopvallende plaats.

3.5 Iedere webshop bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan [email protected] met vermelding van ordernummer naam en adres. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden.

3.6 U heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de webshop bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen.
Kosten in geval van herroeping  Indien u gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Indien u producten ongefrankeerd retour zendt heeft Parketenmeer.nl het recht om deze producten te weigeren of de kosten hiervan in rekening te brengen aan u. De nieuwe (retour)verzendkosten zijn dan voor u.
 Om te kunnen annuleren dient u binnen 14 dagen na ontvangst in uw account (aangemeld als klant) in te loggen en een ticket te sturen met daarin de melding retournering en omschrijving producten met ordernummer en naam of als u geen account (aangemeld als gast) heeft, een mail te sturen naar [email protected] In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden en wat u retour wilt sturen. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande ontvangt u een bevestiging met het een retour formulier en het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren u hebt hier 14 dagen de tijd voor het retour te sturen.

3.7 Bij het wijzigen of annuleren van een onderhoudsopdracht binnen 7 dagen voor geplande uitvoerdatum van werkzaamheden, zijn wij genoodzaakt 50% van het oorspronkelijke transactiebedrag in rekening te brengen.

3.8 Bij foutief adres of gegevens verstrekt door klant zullen de retour kosten en het opnieuw verzenden ten laste van klant komen. Bij annuleren van de orde worden deze kosten inrekening gebracht.

3.9 Zodra wij uw zending in originele staat (Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking en haar inhoud van het product onbeschadigd is, niet geopend is, niet is blootgesteld aan een te hoge luchtvochtigheid, of anderszins is blootgesteld aan schadelijke invloeden van buitenaf ) retour hebben ontvangen vindt restitutie van het orderbedrag plaats. Indien het vermoeden bestaat dat het product reeds geopend en/of gebruikt is of door de schuld van de klant is beschadigd behoudt Parketenmeer.nl het recht om geen of slechts gedeeltelijke restitutie van het orderbedrag te verlenen. De nieuwe (retour)verzendkosten zijn dan voor u.

U kunt kiezen tussen zogeheten ‘store credit ‘ dan houd een tegoed bij ons en wordt er bij de volgende bestelling van uw tegoed gehaald u krijgt dan een update over nog openstaande “store credit”, of u kiest voor het geld terug, dit zal via de door jou gebruikte betaalmethode terug worden gestort.

3.10 Producten waarbij in de omschrijving staat aangegeven dat het z.g. bederfelijke waar is ofwel op maat gemaakt product en daardoor kwetsbaar en/of speciaal bestelde artikelen zijn uitgesloten van het retourrecht en kunnen derhalve op geen enkele wijze retour worden genomen.  Hout- en laminaatvloeren, ondervloeren, lijmen, oliën, lakken, wassen, onderhoudsproducten, aanverwante producten en producten die speciaal besteld moeten worden en speciaal gereedschap.

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN BETALINGEN .
4.1 De vermelde prijzen zijn in euro`s inclusief BTW doch exclusief verzendkosten. Er zijn helaas producten waar we meer verzendkosten voor moeten berekenen maar dit niet verwerkt kan worden in de betaal module dit staat bij elk artikel vermeld waar dit van toepassing is. De verzendkosten voor plinten en profielen en andere zware artikelen zoals lijm, broodjes, andere (onder)vloeren, verf, kwetsbare producten, extra lang (groter dan 80 cm) of zwaardere artikelen, zitten hogere kosten aan verbonden deze kunt u na vragen via [email protected] of bel 0133029051.
4.2 Betaling bij aflevering (rembours) van de goederen te geschieden zonder kortingen en/of compensatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dit zal contant bij aflevering bij transporteur plaats moeten vinden. Indien niet tot aflevering kan gekomen worden zullen er kosten aan verbonden worden. 4.3 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden worden. 4.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de klant (afnemer) met een minimum van 15% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. 4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na melding van de prijsstijging door Parketenmeer.nl.
4.6 Voor al onze gebruikte betaalmethoden zoals o.a. Afterpay, Multisafepay, Visa, Mastercard, Bancontact Mister Cash, KBC online, Belfius, American Express, Maestro, IDEAL etc etc. verwijzen wij u naar de website van die platformen voor de actuele voorwaarden.

ARTIKEL 5. LEVERING.
5.1 Parket- en laminaatvloeren zijn niet uit voorraad leverbaar. Levering kan binnen één (1) maand plaatsvinden. Planken vloeren worden voor u op maat gemaakt en hebben daardoor een levertijd van plus minus vier (4) werkweken tenzij anders aangegeven door Parketenmeer.nl. 5.2 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen. 5.3 Levering van de producten geschiedt tot de eerste deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.4 De consument heeft het recht de overeenkomst ( bestelde vloeren, ondervloeren enz) kostenloos en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien niet binnen 30 dagen geleverd wordt.

ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD .
6.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Parketenmeer.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE .
7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Parketenmeer.nl, dan wel tussen Parketenmeer.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Parketenmeer.nl, is Parketenmeer.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Parketenmeer.nl. 7.2 Speciaal bestelde artikelen, vers artikelen en opmaat gemaakt producten zijn uitgesloten van het retourrecht.
Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten wij je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten.

ARTIKEL 8. OVERMACHT .
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Parketenmeer.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Parketenmeer.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Parketenmeer.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 9. GARANTIE .
9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte garantie. 9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. 9.3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de productbeschrijving is op eigen risico.

ARTIKEL 10. DIVERSEN .
10.1 Wanneer door Parketenmeer.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Parketenmeer.nl deze voorwaarden soepel toepast.
10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Parketenmeer.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Parketenmeer.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Parketenmeer.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.4 Daar Parketenmeer.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is Parketenmeer.nl op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.

10.5 De door Parketenmeer.nl geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

10.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10.7
Firma: Tisa (Parket en Verf etc)
Webshop, www.Parketenmeer.nl
Showroom, loods (op afspraak)
Edisonstraat 19 B
5051 DS Goirle
Nederland
KVK: 59870923
BTW Nr: NL853675351B01
Telefonisch bereikbaar:
Tel +31 (0)133029051
Ma t/m Vr 9:30-12 en 13-17uur, Zat 9:30-13uur

10.8
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,  mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten  bij Parketenmeer.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


10.9 Parketenmeer.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Parketenmeer.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.10
Op alle aanbiedingen van Parketenmeer.nl , haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.11

De site van Parketenmeer.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Parketenmeer.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

10.12

U kunt altijd aan Parketenmeer.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan BEDRIJFSNAAM vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Parketenmeer.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u BEDRIJFSNAAM hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

10.13

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

digitale) folder en drukwerk:
Alle uitingen zijn voorbehouden van druk- en zetfouten

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies (uw privacy blijft gewaarborgd) Dit bericht verbergen Meer over cookies »
← .    WEGENS GROTE DRUKTE IS DE LEVERTIJD GEWIJZIGD NAAR 1 TOT ENKELE DAGEN . Verbergen